ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων των υπευθύνων (Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας) των Σωματείων στο Κεντρικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων

Έγγρααο της ΕΣΟ για την ανάγκη καταχώρησης των πραγματικών δικαιούχων όλων των Σωματείων και των Ενώσεων (υποχρεούνται σε δήλωση οι Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας) στο Κεντρικό Μητρώο Πραγµατικών ∆ικαιούχων, Η καταχώρηση των στοιχείων πρέπει να γίνει  σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/Ε.Ε.,. Η προθεσµία για την συµµόρφωση λήγει την 01.11.2019. και αν δεν γίνει αυτό υπάρχουν κυρώσεις µε µεγάλα πρόστιµα (10.000 ευρώ).Για πλήρη ενημέρωση δείτε το συνημμένο έγγραφο της ΕΣΟ.